Aanmelden huurders

!! NWK bemiddelt niet tussen  huurders en verhuurders. Ook beschikt NWK niet over een lijst van mogelijke verhuurders !!

Het is mooi dat u ook anderen van ons prachtige NWK recreatie park laat genieten! Zo kunnen ook derden kennismaken van met ons, best wel, unieke recreatiepark en de fantastische omgeving.

In de reglementen is lezen dat u bij het ter beschikking stellen aan derden (anders dan familie), dit aan de b.v moet laten weten. We vragen u daarvoor onderstaand formulier te gebruiken.

Het is belangrijk dat u een huurder onder andere attent maakt op het ontruimingsplan, het huishoudelijk reglement en de praktische zaken zoals sluiten van de hekken, en de locatie van het vuildepot.

Maak uw huurders ook nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.

Formulier aanmelding verhuur

Achtergrond:

 • RICHTLIJNEN EN EISEN VOOR VERHUUR VAN VAKANTIEWONING NWK 1 juli 2022 Op de laatste AVA van 23 april 2022 is het onderwerp ‘verhuur van de vakantiewoning’ nadrukkelijk aan de orde geweest. De AVA drong aan op naleving en handhaving van de reglementen op dit punt.Over de achtergrond:
  • In het erfpacht contract is bepaald dat het recreatief gebruik en de recreatieve bewoning toe komt aan de erfpachter en zijn gezin in de ruimste zin van het woord.
  • In 2009 is met meerderheid van stemmen de AVA akkoord gegaan met het incidenteel afstaan of verhuren voor recreatief gebruik en recreatieve bewoning aan derden (anders dan familie).
  • De verhuur periode (of het om niet afstaan) is maximaal 6 weken per jaar en hiervan maximaal 4 weken aaneengesloten. De verhuur ( of het om niet afstaan) dient bij de B.V. aangemeld te worden. 
  • De huurder valt met betrekking tot aansprakelijkheden en de verplichtingen aan NWK onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder.
  • Het bedrijfsmatig verhuren van de grond en de daarop gevestigde opstal is en blijft de erfpachter verboden.

  Acties en maatregelen:

  • Om het aanmelden van verhuur gemakkelijk te maken is er inmiddels op de website van Noordwestkanje een functionaliteit toegevoegd.

  Deze vindt u hier

  Hiermee kunt u heel eenvoudig aangeven in welke periode er sprake is van bezetting van uw huisje door derden (anders dan familie). We gaan er dus van uit dat u vanaf heden gebruik van de huisjes door derden aanmeldt via deze functionaliteit op de website. Zo houden we het gewenste zicht en controle op de afgesproken periode van het gebruik door derden van de huisjes.

  • Aan een ieder die van de verhuurmogelijkheid van zijn woning gebruik maakt nogmaals de zeer dringende oproep: zorg dat de huisregels van het park goed bekend zijn bij de huurders.
  • Maak uw huurders nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.

  We zullen op de komende AVA dit onderwerp van verhuur van de vakantiewoning agenderen en evalueren.Met vriendelijke groet,Eric PardonDirecteur NWK 

(ver)bouw stop vanaf 1 april

De NWK reglementen bepalen dat bouwactiviteiten niet in de periode april-september mogen gebeuren. Er wordt de laatste jaren veel gebouwd en verbouwd waardoor ons park er steeds frisser uit gaat zien. Door de vele verbouwingen krijgt beheer veel de vraag of er binnen de bouwstopperiode ook in speciale gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. 

Vanuit beheer en directie is er soms begrip voor zo’n speciaal geval en proberen we samen met de eigenaar een oplossing te zoeken. Vanuit de aandeelhouders wordt er echter nadrukkelijk om handhaving gevraagd. Als het seizoen eindelijk weer is begonnen wil je natuurlijk niet telkens met verbouwingsoverlast geconfronteerd worden. 

Ook horen we regelmatig de vraag waar de grens ligt tussen verbouwen of ‘aan het huis klussen’.

Omdat de reden van de bouwstop het voorkomen van overlast binnen het seizoen is, probeert beheer met redelijkheid tussen de belangen te laveren en hanteert in de praktijk het volgende:

(Ver)bouw of klus activiteiten in het seizoen mogen nadrukkelijk geen overlast veroorzaken en wees dus als eigenaar attent op het volgende:

 • Meldt alle voorgenomen werkzaamheden aan beheerder@noordwestkanje.nl
 • Geen ‘bouwvakkers muziek’ buiten en geen overlast veroorzakende busjes van werklieden.
 • Electrisch gereedschap zoals zagen, slijpen, schuren, alleen binnen het huis of schuur. Buiten alleen gedurende korte momenten.
 • Op dagen met mooi weer extra attent op mogelijk geluidsoverlast.
 • Materiaal opslag voor langere tijd, buiten het zicht.houden.
 • Sloopmateriaal niet op eigen perceel laten liggen.
 • Bouwwerkzaamheden binnen de woning veroorzaken over het algemeen geen overlast.

Bij klachten zal beheer de reglementen strikt en onverlet volgen.

Aanvraag extra toegangspasjes

Iedere eigenaar heeft ‘standaard’ 4 toegangspasjes gekregen. Bent u een nieuwe eigenaar dan hoort u van de vorige eigenaar deze pasjes gekregen te hebben.

Als u niet voldoende heeft aan 4 pasjes kunnen er tot 4 extra pasjes via beheerder@noordwestkanje.nl worden aangeschaft. Per extra pas wordt 30,25 in rekening gebracht.

We raden aan om zelf te administreren aan wie u welk pasnummer heeft gegeven. Bij verlies is dan bekend welk nummer geblokkeerd moet worden. 

Met een pasje kan overigens ongelimiteerd in en/of uitgereden worden. U kunt dus meerdere gasten met een pasje binnen of uitlaten.

Pasjes die enige tijd niet zijn gebruikt komen in een ‘slaapstand’. Dit betekent dat het ‘slapende’ pasje rond de 10 seconden bij de slagboomlezer gehouden moeten worden om weer te ‘ontwaken’.

Calamiteiten plan NWK

Ieder NWK eigenaar dient bekend te zijn met het NWK calamiteiten plan. Een afschrift van het plan behoort in iedere woning aanwezig te zijn. Wijs ook derden, die tijdelijk e.v.t. gebruik maken van uw woning, op het plan.

Het calamiteitenplan onder de download is vs 1.0 uit 2018 en aan revisie wordt gewerkt. 

Versie 1.0 geeft echter goede algemene informatie.

Vrijwillige medewerkers en werkgroepen

Een belangrijk deel van werkzaamheden bij NWK wordt gedaan door eigenaren die zich hier vrijwillig voor inzetten.

Zo zijn er eigenaren die tijd vrijmaken voor het onderhoud van het bos, het snipperen van uw snoeiafval, voor juridische aspecten, voor de postbezorging, het bladblazen van de paden, het opruimen van gedumpt afval en groen, het legen van de afvalbakken, het onderhoud aan het kantoor, het park en ze nemen deel aan incidentele projecten…

Bomen onderhoud

De bomen in ons park worden volgens een lange termijn plan onderhouden. Het behoud van het boskarakter van het park vraagt om een degelijke planning van kap en aanplant. Het telkens ‘zomaar’ verwijderen van een boom, kan niet alleen het karakter van ons park aantasten maar zal ook de windbelasting van naburige bomen vergroten.  Een oordeel van een specialist is daarom altijd nodig. Hoewel de veiligheid van bomen nooit helemaal te garanderen is, worden val gevaarlijke bomen door de NWK B.V. gekapt.

Kent u een gevaarlijke situatie dan kunt u dit per email melden aan beheerder@noordwestkanje.nl

Post en pakketten

De pakket en postdiensten bezorgen niet bij uw huisje. Om toch post te kunnen ontvangen bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding een postbus te huren bij het NWK kantoor. Uw postadres is dan: “Laan van Laagkanje nr 25, 3951KD Maarn” met de toevoeging “PBxx” ( waarbij xx uw postbus nr is )

! Adressering via Laan van Laagkanje 1 worden geretourneerd of vertraagt de bezorging in uw mailbox aanzienlijk !

Pakketten kunnen niet in uw postbus of op uw eigen adres worden afgeleverd. Als u toch een pakket op uw parkadres wilt ontvangen, dan kunt u dit het beste naar één van de afhaalpunten in de omgeving laten sturen.

Afhaal adressen:

Let op! Als u niet over een postbus beschikt wordt de post aan de afzender geretourneerd.

Eigen postbus:

Een aanvraag voor een eigen postbus kunt u per email richten aan:  beheerder@noordwestkanje.nl

 • Kosten éénmalig € 100,-
 • Kosten per kalenderjaar € 20,-

Toegang

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.