Een NWK eigenaar verzocht ons het onderstaande bericht over een landelijke ontwikkeling met betrekking tot permanente bewoning van recreatie woningen te delen.

Het bericht is door de belangen vereniging vrij wonen onder hun leden verspreid. De vereniging vraagt belanghebbenden om aan deze actie mee te doen om hiermee het minimaal aantal inzendingen te halen. 

Dit bericht is ingebracht door een NWK eigenaar, NWK staat vooralsnog neutraal in de overheidsontwikkelingen. Op dit moment is permanente bewoning volgens de reglementen niet toegestaan.

  Beste leden,

Graag uw speciale aandacht voor deze extra nieuwsbrief.

Tweede Kamer Woondebat van 5 juli 2023
Er is weer een woondebat geweest. Tijdens dat debat appte Peter de Groot mij, dat de door de BVVW op de ALV voorgestelde vraag, inderdaad gesteld was aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De vraag op de ALV ging over handhavingsprocedures: met de huidige woningnood kun je niet blijven handhaven. Stop direct met het handhaven en met het op straat zetten van mensen, want het maakt de woningnood alleen maar groter. En gemeenten komen niet met oplossingen voor deze mensen. Dat benadrukken jullie (de politiek) te weinig in de Kamer en aan de minister.

Peter heeft in het debat het als volgt verwoord tav. woningnood en recreatieparken: 60 parken uit de inventarisatie is te weinig; de verruiming van bewoning van recreatiewoningen (motie Koerhuis/VanEijs en de BOR (Besluit omgevingsrecht) – is in de Eerste Kamer uiteindelijk ingetrokken) in relatie tot het steeds uitstellen van de Omgevingswet – er is veel tijd verloren, de parken wachten al te lang; de woningnood groeit, oa. door handhaving van gemeenten. Ook kunnen mensen bij handhaving geen kant meer op. Is opschorting van de handhaving mogelijk ?

De minister gaf aan eerst helemaal geen beleid over vakantieparken te willen maken, maar is daar nu op terug gekomen. Oa. vanwege het transformatie-potentieel voor parken. Over handhaving was het een ambtelijk antwoord dat gemeenten verplicht zijn om te handhaven enz., het bekende riedeltje. En dat wetgeving inzake de BOR, om dat nu nog te wijzigen langer op zich laat wachten dan de invoering van de Omgevingswet, waarin eigenaren van een recreatiewoning een aanvraag voor bewoning kunnen doen. Een negatieve reactie van de gemeente kan daarna door de rechter getoetst worden. Maar toen gebeurde er iets ! Peter bleef doorvragen over het handhaven !!

De minister gaf aan te willen kijken of er toch niet iets mogelijk was en zou daar de Kamer in een brief van op de hoogte stellen.

Op 14 juli 2023 is de Kamerbrief van minister De Jonge gekomen over handhaving:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail? id=2023Z13755&did=2023D32847
Wilt u het debat nog terugzien:  https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/woningbouwopgave-en-koopsector-1 

We hebben tijdens het debat aan Peter een voorstel gedaan. Peter vindt, net als wij, dat de minister niet de provincies had moeten vragen, maar de eigenaren van een recreatiewoning. Het plan is nu om een actie richting de minister en de Tweede Kamer te voeren.

Peter de Groot heeft aangegeven graag 35.000 mailtjes tegemoet te zien. Nu zullen dat er geen 35.000 worden omdat men ook per VVE maar 1 mail kan sturen mét het aantal woningen. Maar laten we proberen bij dat aantal in de buurt te komen.

Deel deze nieuwsbrief -voor deze ene keer- dan ook met niet-leden of parken die geen lid zijn van de BVVW.

Het is heel belangrijk dat we inderdaad kunnen aantonen dat de 60 parken en 70 woningen die vrijkomen een farce is. Laat de minister maar eens flink schrikken van al onze reacties !!
En dat we net als de RECRON/HISWA ook bij de minister aan tafel komen om ons en uw eigendom te beschermen tegen de lokale politieke ambities.
Kom in actie en laat van u horen !!


Waar zijn we mbt. wonen augustus 2023 beland in Nederland ?
Er zijn veel (toekomstige) landgenoten op zoek naar passende en betaalbare woonruimte. En niet altijd uit luxe, maar juist uit nood. Soms letterlijk omdat men geen eigen dak boven het hoofd meer heeft. Men woont dan bij anderen (ouders, familie, vrienden) op de bank, of in de auto, onder de brug of in een opvang. Of men woont op een recreatiepark, in een al dan niet passende accommodatie.
In dit laatste geval is dit niet altijd toegestaan. Vaak ook niet als de accommodatie wel je eigendom is!
 
Er zijn in Nederland ook mensen die zich een tweede woning kunnen permitteren. Als zij daarin zouden mogen wonen, dan kan hun eerste woning vrij komen op de woningmarkt. Ook zijn vele eigenaren door de handhaving verplicht er een woning op na te houden om onder de last onder dwangsom uit te komen. Daarvoor hoeft niet te worden gebouwd ! Maar er moet wel wat anders gebeuren: de macht van gemeenten en provincies moet worden doorbroken.

Te vaak wordt een verzoek om permanent in je recreatiewoning te kunnen wonen door het college van burgemeesters en wethouders en/of de gemeenteraad niet mogelijk gemaakt vanuit de onderliggende mantra dat slecht gedrag beloond wordt en dat er sprake is van onterechte verrijking i.v.m. een waardestijging van de recreatiewoning.

En dat kan de Rijksoverheid, zeker als zij daartoe wordt opgeroepen en aangedreven vanuit de politiek. Het gaat hier dus om politieke wil (of onwil ?) om een snelle oplossing voor burgers te bewerkstelligen.
Waarop is dit gebaseerd ?

Art. 4.3. Ruimtelijke ordening:
Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, op voordracht van onze Minister of van onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met onze Minister, regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en provinciale inpassings-plannen, daaraan voorafgaande projectbesluiten daaronder begrepen, alsmede van beheers verordeningen.
 
Is de huidige wooncrisis inmiddels van nationaal belang ?
De BelangenVereniging Vrij Wonen vindt van wel.
Teveel mensen leven in een uitzichtloze situatie wat betreft hun huisvesting.
Enkele cijfers: het Kadaster heeft in juli 2022 berekend dat er in Nederland in totaal 5.100 vakantie- en recreatielocaties zijn.
Op een groot deel ervan staan vakantiehuizen. In totaal staan er op 4.700 van deze locaties (‘vakantieparken’) zo’n 140.000 vakantiehuizen.
Bijna 89.000 van de 140.000 vakantiehuizen zijn in particulier bezit. De meeste particuliere eigenaren, iets meer dan 62.000, bezitten 1 vakantiehuis naast hun hoofdverblijf.
 
Een recent onderzoek van minister De Jonge bij alle provincies levert ongeveer 60 parken op die mogelijk in aanmerking komen voor transformatie naar wonen.
Welk een verschil met de cijfers van het Kadaster !
Terecht stelde het Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) er in het Woondebat van 5 juli jl. kritische vragen over.

Want 60 parken is niet genoeg. En het is niet de hele waarheid !
Veel parken willen wel in aanmerking komen voor transformatie, maar lopen stuk op onwil bij hun gemeente of provincie. Met deze parken wordt helemaal niet overlegd of gesproken.
 

De parken of woningen die niet met de inventarisatie aan bod zijn gekomen spreken met deze actie rechtstreeks de politiek aan.

Stel u daarom voor als park of als eigenaar van een alleenstaande recreatiewoning

Stuur de mail (eventueel met bijlage) naar info@bvvw.nl (de BVVW stuurt dan alle binnen gekomen mails door naar de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer).
Op 27 september 2023 staat weer een zgn. Woondebat van deze commissie met minister De Jonge gepland.
 
Dat willen wij er met uw hulp ook van maken: een WOON-debat en niet een bouwen-debat !!!


Park: ……………………………………..        (naam)
……………………………………………        (adres)
…….  …………………………………….        (postcode-woonplaats)
Gemeente: ………………………………..
 
Soort organisatie: particulier-park O / commercieel park O (aankruisen wat van toepassing is of weghalen wat voor u niet van toepassing is)
Met VvE of andere verenigingsvorm O / zonder VvE O (aankruisen wat van toepassing is of weghalen wat voor u niet van toepassing is)
 
Aantal woningen op het park: ….
Aantal woningen bewoond: ….   Aantal woningen recreatief in gebruik: ….
Hoeveel woningen kunnen vrijkomen als op het park mag worden gewoond: ….

 


Acties:
 
1. Vul op voorgaand blad de gevraagde gegevens in, kopieer de tekst in een mail en schrijf een opstel/betoog waarin u uw park aan de minister voorstelt (welk park, welke gemeente, hoeveel woningen, en dat u graag er wilt wonen).
 
2. Doe dit als park met VVE, als park zonder VvE of per woning (indien u niet in een VVE of park zit, maar een singuliere/ alleenstaande recreatiewoning bezit). Het opstel/betoog mag ook in een apart document dat u als bijlage van uw mail met bovenstaand blad ingevuld meestuurt.
 
3. Laat eventueel zien om welke woningen het gaat. (Maak foto’s of een fotocollage van de verschillende woningen of het park en voeg dit toe aan uw document).
 
4. Geef aan dat of u naast uw recreatiewoning nog een hoofdverblijf bezit; of bij een park hoeveel eigenaren daarin ook een eerste woning bezitten, die vrij komt als u in uw recreatiewoning mag (blijven) wonen.
 
5. Vertel hoe uw gemeente tegenover permanente bewoning staat. Is er sprake van handhaving tegen permanent wonen ? Bent u in de gelegenheid geweest om u aan te melden bij de inventarisatie van minister De Jonge ?
 
6. Houdt het kort en bondig.
 
7. Stuur de mail voor 14 september 2023 (eventueel met bijlage) naar info@bvvw.nl met bovenin bij onderwerp: t.a.v. Minister H.M. de Jonge en Commissie Binnenlandse Zaken.

 
Namens het bestuur
 
Rico Wanschers
Voorzitter
  

 

 

Copyright © BVVW

E-mailadres : info@bvvw.nl
Website : https://bvvw.nl
Afmelden : ledenadministratie@verenigingvrijwonen.nl

 

Twitter

Facebook

Website

Email