Bericht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug:

Geachte lezer,

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen dat het bestemmingsplan voor de recreatieterreinen in de besluitvormende raadsvergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan kan, inclusief aangebrachte wijzigingen, worden ingezien op de volgende wijze:

  • Het plan kunt u digitaal  raadplegen op de gemeentelijke website voor digitale ruimtelijke plannen.
  • Het plan kunt u vanaf 22 oktober ook digitaal raadplegen op de landelijke website
  • De bestanden van het plan kunt u conform het Besluit ruimtelijke ordening downloaden.
  • U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade,  Kerkplein 2 in Doorn  en in de bibliotheken van Amerongen, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn en in de Merseberchschool in Maarsbergen en basisschool De Wegwijzer in Overberg tijdens de openingsuren.

Beroepsprocedure bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug’

Met ingang van 23 oktober tot en met 3 december kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening  griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op  www.raadvanstate.nl 

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan eindigt het gemeentelijk deel van de bestemmingsplanprocedure. Zoals hierboven aangegeven is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. De berichtgeving over het bestemmingsplan via de mail eindigt dan ook met deze mail.

Ik ga er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Chris Vaartjes
Adviseur Ruimtelijke Ordening

Omgevingsontwikkeling

T
I www.heuvelrug.nl