Volg deze blog om op de hoogte te blijven van de inrichtingswerkzaamheden van onze buren ‘Europarcs’.

25 juli 2021

Van de Europarcs manager kregen we het volgende bericht:

-Vanaf afgelopen weekend blijft het leverancier hek dicht, deze is alleen toegankelijk voor groot vervoer. Dit omdat wij te maken hebben gehad met ongenodigde gasten er nu zo goed als geen groot vervoer meer doorheen moet. Graag vraag ik aan jullie om dit mede te delen met jullie eigenaren. Ik denk dat het van belang is om goed controle te houden wie er op en af ons park gaat.

-deze week wordt de glijbaan voor het zwembad geleverd.

-wij hebben nieuwe borden besteld voor het parkeren. Vooral ‘verboden te parkeren’ en alleen ’toegankelijk voor gasten van ons park’. Nu het drukker wordt moeten we daar maatregelen voor nemen omdat we veel wanparkeerders hebben en dat niet de veiligheid bevorderd. Femke heeft ook Max benaderd met de opmerking dat de receptie had waargenomen dat er eigenaren van NWK op hun pasje meerdere auto’s toelaten. Dit lijkt mij niet de bedoeling via onze hoofdingang, eigenlijk helemaal niet als we spreken over de doorstroming van veiligheid.

-Volgende week worden er een aantal nieuwe chalets afgeleverd voor het 600 veld.

-wij krijgen binnenkort postbussen die buiten naast de receptie geïnstalleerd gaan worden. Dit zullen open vakken zijn op alfabet, voor iedere gast/eigenaar zijn eigen verantwoordelijkheid. Wij zullen dan helaas ook geen post en pakketten meer aannemen voor NWK. Wij willen graag de uitstraling van de receptie optimaal houden en onze collega’s ontlasten van extra werk.

3 maart 2021

Resort De Utrechtse Heuvelrug
Beste omwonende,

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang op ons resort. Zoals u weetis sinds begin 2020 EuroParcs de trotse eigenaar van Resort De Utrechtse Heuvelrug, voormalig AllureparkLaag Kanje. De ontwikkelingen op en rondom het park zijn nog in volle gang en lopen op schema om hetresort in 2021 nog meer een uithangbord te laten zijn van de EuroParcs Group.

Herontwikkelingen op het resort

De huisnummers van de jaarplaatsen op het park worden aangepast om alle huisnummers uniform temaken. Zo wordt ook het 400-veld (voorheen veld Specht), 500-veld (voorheen veld Fazant) en het 600veld(voorheenveld Egel)geüpgraded. Naar verwachting zal, met een kleineslag om de arm, het 400-veld en het 500-velddit voorseizoenin de verhuur gaan. Ook krijgt het softwaresysteemvan de slagbomen een upgrade, omdat het systeemverouderd is. Niet alleen de velden en de slagbomen krijgen een ander aanzien, maar ook de rest van het resort bruistvan de activiteit: de komende weken zullen er elke week nieuwe chalets geplaatst worden. Er is gekeken naar de mogelijkheid tot aanlevering van de chalets via de achteringang bij de Amersfoortseweg, maar dit is niet mogelijk omdat de weg te smal is. De chalets worden om deze reden via de hoofdingang geleverd. Zoals u wellicht weet zal het transport van de chalets alleen in de nachtelijke uren plaatsvinden:de breedte van de recreatiewoningen maakt dat wij op deze manier ander wegverkeer zo min mogelijkhinderen. Dit heeft ook een nadeel dat wij terdege beseffen: wij zullen blijven proberen de (geluids)overlastzo veel mogelijk te beperken.

Bouw van zwembad

Op dit moment wordt er hard gebouwd aan het zwembad voor onze gasten. We hopen na de zomer het zwembad volledig gereed te hebben en te kunnen openen conform de coronamaatregelen die dan gelden. De openingsdatum is uiteraard ook mede afhankelijk van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen.

Bouw chalets op het terrein

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, worden er in een rap tempo nieuwe chalets geleverd en gebouwd op het terrein. Voorafgaand aan het plaatsen van de chalets is er ruimte gemaakt op het terrein doorbijvoorbeeld het weghalen van onderbegroeiing, het vrijgraven van kavels en het opwaarderen van kabel-en leidingwerk. We komen nu in de fase waarbij de tuinen worden aangelegd. Het terrein bevindt zich buiten de bebouwde kom, dus de provincie is hier de toezichthoudende partij in het kader van de Wet Natuurbescherming.De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), die namens de provincie hiervoor bevoegd is, is vanaf destart van de herontwikkelingen betrokken geweest bij het project. Daarbij hebben medewerkers van het RUD het resort meerdere malen bezocht. Tijdens deze bezoeken is naar voren gekomen dat wij enkele stroken onderbegroeiing, die op een aantal velden aanwezig was, niet zonder vergunning hadden mogen weghalen. Hier zijn inmiddels goede afspraken over gemaakt: er wordt door EuroParcs een landschappelijk herplantplan aangeleverd met daarin de focus op inheemse soorten en een veelvoud van wat er stond aanstruiken en ander ‘groen’. In dat plan wordt ook de herplant van de gevelde bomen, waarvoor EuroParcs overigens drie kapmeldingen (!) indiende bij de overheid voordat werd overgegaan tot de kap van de bomen, meegenomen. Deze herplantplicht moet wettelijk gezien binnen drie jaar zijn uitgevoerd. In de praktijk zal dit gelijk lopen met de herontwikkeling van de velden en dus veel eerder zijn voltooid.

In- en uitvoer verkeer EuroParcs

Een ander punt van aandacht is de verkeersoverlast aan de Vinkenbuurtweg. Om uw leefbaarheiden woongenot niet in gedrang te brengen hebben er onderlinge gesprekken plaatsgevonden met alsgesprekspartners de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de bewoners van de Vinkenbuurtweg, EuroParcs en het bestuur van Noord West Kanje. EuroParcs heeft  met al deze partijen gesproken om een oplossing tevinden voor de overlast die u mogelijk ervaart door het verkeer aan de Vinkenbuurtweg. De oplossing is gevonden in het opsplitsen van de ontsluiting aan de Vinkenbuurt tussen enerzijds het verkeer dat van EuroParcs en Noord West Kanje komt of als bestemming heeft en anderzijds het verkeer dat van of naar de Vinkenbuurtweg gaat. Al het verkeer van en naar EuroParcs willen we laten ontsluiten via de ventweg vande N227 vanaf de zomer 2021. Dit wordt verder afgestemd met de provincie die beheerder is van dit tracé.Het resort zal het navigatieadres wijzigen en actief insturen op de in-en uitgang aan de Amersfoortsewegaan de N227 en de hoofdingang aan de Zeisterweg aan de N224. Op deze manier zal het verkeer van en naar het resort niet verwezen worden naar de Vinkenbuurtweg.Het openzetten van de ontsluiting aan de Amersfoortseweg zal betekenen dat het autoverkeer op de ventweg zal gaan toenemen. Of dit geen problemen zal geven wordt verder onderzocht door de provincieen wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Tot zover de berichtgeving over een aantal voor u relevante ontwikkelingen op Resort De UtrechtseTot zover de berichtgeving over een aantal voor u relevante ontwikkelingen op Resort De UtrechtseHeuvelrug.

Aanvulling  NWK: 

Europarcs heeft ons laten weten dat in de weken vanaf 8 Maart er weer een serie huisjes wordt aangeleverd.

De slagboom aan de Vinkenbuurtweg zal voor NWK eigenaren beschikbaar blijven. Wel vragen we u om, als goede buur, rekening met de aanwonenden te houden. Let daarom op uw snelheid, gebruik bij voorkeur de overige slagbomen, en laat gasten en leveranciers via de hoofdingang aan rijden.

 

13 december

Europarcs verwacht de komende week de onderstaande  leveringen aan chalets.

Omdat de chalets met exceptioneel vervoer worden getransporteerd vindt de levering in de nacht plaats:

  • Zo 13/12-ma 14/12: 2 chalets
  • di 15/12-woe16/12: 2 chalets
  • woe16/12 -do17/12: 4 chalets
  • do17/12-vrij18/12: 2 chalets

Er is ook begonnen met de bouw van het zwembad, Dit zal voorlopig voornamelijk alleen het uitgraven en voorbereiden zijn.

26 november

Het exceptionele vervoer van de Chalets heeft in de avond/nacht van 25 november voor veel geluidsoverlast en zwaailichten op en rond de laan van Laagkanje gezorgd.  In het overleg tussen EP en NWK van vandaag is besproken dat dit anders moet. EP heeft beloofd de vervoerder hier op aan te spreken.

25 november (update)

Vandaag ( 25 november) is bij de toelevering van een aantal grote chalets gebleken dat deze ‘vast’ lopen in een bocht op de laan van zonnekanje. Dit is een flinke domper op de eerdere plannen om met aanvoer via de amersfoortseweg kant de overlast voor NWK  te beperken. De eik die in de bocht in de weg staat kan om begrijpelijke redenen niet worden weg gehaald.

25 november 

Op maandag 30 november wordt de verkooptent naast de receptie van Europarcs weggehaald. Dit zal geluidsoverlast en het nodige werkverkeer opleveren. In de loop van december zal dan gestart worden met de graafwerkzaamheden voor het zwembad.

 

23 november

Vanaf de vroege ochtend op 25 november en de weken daarop worden er rond de 30 chalets bij Europarcs afgeleverd. Om de overlast zoveel als mogelijk voor NWK te beperken worden de chalets met bijzondervervoer via de amersfoortse weg en tegen het verkeer in’ via de laan van zonnekanje aangevoerd. Hierdoor is uitrijden via de slagboom aan de laan van zonnekanje de komende dagen niet mogelijk.

13 november

NWK ontving van Europarcs de onderstaande update van de werkzaamheden. Operationele zaken worden zo veel als mogelijk maandelijks tussen Noordwestkanje en Europarcs besproken. Zo is er recent ook gesproken over de noodzaak van een groenstrook tussen de nieuwbouw die gaat grenzen aan de peppelenklaantje.

U heeft welicht al gemerkt dat er door Europarcs onderhoud is gepleegd aan de bomen langs de laan van zonnekanje tot aan de amersfoortseweg. Hierdoor wordt niet alleen de aanvoer van chalets mogelijk maar is het risico van vallend hout ook verkleind. Er zijn plannen om deze uitgang ook in de toekomst als toegang te gaan gebruiken waardoor de overlast die de Vinkenbuurtweg bewoners nu ervaren minder moet worden.

Europarcs update 13 november

  • De komende maanden zal eerst de infa volledig in orde gemaakt worden, het liefst gelijk met paden, hierna word uitgegraven en is het wachten op de planning van de chalet bouwers om te leveren.
  • Zoals het er nu uit ziet zullen er in oktober en november chalets gebracht worden, helaas weten we alleen nu nog niet de exacte data van levering!
  • In de komende weken worden er steeds meer woningen gebracht, Er wordt geprobeerd om alle woningen via de laan van zonnekanje en de amersfoortseweg aan de voeren. Daarom zal de slagboom daar regelmatig weg gehaald worden.
  • De bouw van het zwembad zal begin 2021 worden gestart.
  • Op onderstaande foto is de planning voor de komende tijd te zien en de ontwikkeling van de velden.

21 september

28 september word het sanitair gebouw van veld Bosuil weg gehaald.

Diezelfde weken is het idee om verder te gaan met Specht en Fazant.

Eerst zal de infra volledig in orde gemaakt worden, het liefst gelijk met paden, hierna word er uitgegraven en is het wachten op de planning van de chalet bouwers om te leveren.

Zoals het er nu uit ziet zullen er in oktober en november chalets gebracht worden.

Helaas weten we alleen nu nog niet de exacte datums!

3 augustus

Duidelijk is dat Europarcs ook de komende maanden in hoge versnelling doorgaat met ontwikkelen van de kampeervelden. Ook komend najaar en winter zullen er chalets en recreatiewoningen bijgeplaatst worden. Zoals het er nu naar uitziet zal er volgend jaar geen ruimte meer zijn voor tenten en/of tourcaravans.

De verzakking van de bermen wordt pas na de komende werkzaamheden door Europarcs hersteld.

Het toegangshek bij de hoofdingang wordt i.v.m de levering van de chalets af en toe verwijderd. ‘avond en gedurende de nacht worden de hekken in ieder geval teruggeplaats en afgesloten.

NWK heeft benadrukt dat de rijsnelheid van het bouwverkeer nog meer aandacht verdient.

7 juli

Later dan verwacht is het slagboom toegangssysteem weer operationeel.

In de loop van deze week worden de verzakking van bermen langs de Laan van Laagkanje hersteld.

Aankomende weken wordt er verder gewerkt aan de tuinen en het groenwerk op het gehele park.

Er zullen voorbereidende graafwerkzaamheden plaatsvinden t.b.v. een aantal vergunningsvrije verblijven.

29 juni

Deze week worden de aangelegde tuinen op het veld ‘de bosuil ‘afgerond en zullen ‘de Plaza’ en de speeltuinen verder in detail afgewerkt worden.

Er vinden deze week ook nog een aantal werkzaamheden plaats op het 2e gedeelte van ‘de bosuil’ en het materiaal zal gesorteerd worden.

Kortom de grove werkzaamheden zijn gelukkig redelijk achter de rug waardoor de overlast voor NWK moet verminderen,

Europarcs heeft beloofd de werklui nogmaals aan te spreken op de te hoge rijsnelheid op de Laan van laagkanje. Vooral de eigenaren dirtect aan de laan hebben hier veel last van.

De schade die door het zware materieel van de afgelopen maanden aan de bermen van de Laan van Laagkanje is veroorzaakt, vooral het uitzakken van de greppelkanten wordt zsm. door Europarcs hersteld.

Europarcs is nog bezig met de slagbomen en dit is meer werk dan gedacht, de verouderde kabel moet namelijk vervangen worden.