Huishoudelijk reglement Noord-West Kanje

Onverminderd de verplichting tot naleving van de bepalingen in het erfpachtcontract zijn eigenaren/erfpachters en gebruikers verplicht de navolgende bepalingen na te komen.

De erfpachter dient er bij de overige gebruikers van zijn recreatiewoning op toe te zien dat het

huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

1. In het park is het veroorzaken van overlast, waaronder geluidsoverlast, niet toegestaan.

2. In verband met (bos) brandgevaar moet in en buiten de recreatiewoning de nodige zorg voor de brandveiligheid in acht worden genomen. De opslag van brandgevaarlijke stoffen, anders dan haardhout, is niet toegestaan. Rookkanalen van (open)haarden dienen te zijn voorzien van deugdelijke vonkenvangers.

3. Het plaatsen van caravans, tenten en andere voertuigen dan personenauto’s is niet toegestaan.

4. Het houden van vee, paarden en andere huisdieren is verboden. Van deze bepaling is uitgezonderd het houden van hond, kat, siervogel e.d., mits niet meer dan twee stuks van genoemde dieren tezamen. Honden en katten dienen buiten het eigen perceel steeds aangelijnd te zijn.

5. Het is niet toegestaan reclameaanduidingen van welke aard ook aan te brengen of reclamemateriaal te verspreiden.

6. Het houden van opvoeringen en bijeenkomsten is niet toegestaan.

7. Vuilnis dient op een door de erfverpachter aangegeven wijze te worden afgevoerd. Het opslaan van vuilnis, anders dan tuinafval, is verboden.

8. Auto’s mogen uitsluitend geparkeerd worden op het eigen terrein, dan wel op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen.

9. Kadasterkenmerken en perceelafpalingen mogen niet worden verwijderd of verplaatst.

10. Door de erfverpachter aangewezen personen hebben te allen tijde het recht de verpachte percelen te betreden voor het plegen van onderhoud aan kabels, leidingen, opgaande beplanting e.d., het doen van metingen, controleren bij onraad, enzovoort.

11. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de erfverpachter is het niet toegestaan andere grond in gebruik te nemen, af te scheiden en/of te beplanten dan de grond die in erfpacht is uitgegeven.

12. Voor (ver)bouwen van de opstallen is voorafgaande toestemming nodig van de erfverpachter, bovendien dient men zich te houden aan alle bepalingen van het Noord West Kanje Bouwbesluit en alle overheidsregels ter zake.

13. Het is niet toegestaan om schuttingen, hekken of andere perceelafscheidingen, anders dan gevarieerde beplanting, te plaatsen.

14. Het kappen of beschadigen van bomen en struiken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de erfverpachter..

15. Het ontgraven van grond, voor welk doel ook is verboden.

16. De wegen in het park zijn niet geschikt om te worden gebruikt door voertuigen zwaarder dan 3500 kg,

17. Op de wegen van het park gelden de verkeersregels van een woon-erf. De maximum toegestane snelheid is  echter 10 km per uur, dit ter voorkoming van overlast, beschadiging en ongelukken.

18. Het rijden met bromfietsen met ingeschakelde motor is niet toegestaan.

19. Alle wegen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels. Parkeren op en langs de wegen en paden is niet toegestaan.

20. De directie is bevoegd de bepalingen in dit reglement in redelijkheid te wijzigen. Van iedere wijziging zal terstond mededeling worden gedaan aan de erfpachters.

21. De directie kan in voorkomende gevallen ontheffing verlenen van enige bepaling.

22. Bij overtreding van enige bepaling is de directie bevoegd nakoming te vorderen en de veroorzaakte schade en de kosten voor de BV op de veroorzaker te verhalen.